Beroepsbelangen (BBC)

Positionering Beroepsbelangencommissie:

De BBC staat voor Beroepsbelangencommissie, wat ook de hoofdtaak van de commissie is. Dat wil zeggen: de beroepsbelangen behartigen (zorgen dat allergologen bij bepaalde besluiten voor zover dat binnen onze macht ligt niet benadeeld worden).

Activiteiten en verantwoordelijkheden:

  • We hebben veel contact met de Beroepsbelangencommissie van de Federatie Medisch Specialisten. Zij zitten aan tafel met de grote instanties zoals de NZa, NFU, ministerie, NVZ, et cetera. We bezoeken vergaderingen van de FMS tweemaandelijks; er wordt op die manier bijgepraat over zaken die spelen in het land.
  • Indien er zaken spelen die belangen van het specialisme allergologie in Nederland direct raken  dan zullen wij actie ondernemen en samen met betrokken instanties onze belangen proberen te behartigen en  problemen trachten op te lossen.
  • Onderwerpen die ons aan gaan zijn bijvoorbeeld bekostiging van de zorg, DBC-systematiek, herinrichting van zorg (‘juiste zorg op de juiste plek’), beschikbaarheid van diagnostica en therapeutica, beschermen van positie van de allergologen en klinische immunologen et cetera. 
  • Over belangrijke ontwikkelingen lichten we natuurlijk de vakgroepleden in. Dit doen we in ieder geval op de vakgroepvergaderingen, en zo nodig ad hoc.
  • Verder zijn we betrokken bij de totstandkoming van de Diagnosethesaurus. Dit is echter een subcommissie waarin naast Richard Oei ook Zana Tempels en Maurits van Maaren plaats hebben. Deze commissie kan ook als separate commissie gezien worden, maar zal voor de duidelijkheid binnen de Beroepsbelangencommissie genoemd worden.

Doelstellingen: 

In deze tijd blijven alle bovengenoemde onderwerpen onze aandacht houden. Een belangrijk punt voor de komende periode is het inventariseren van mogelijke tekorten aan diagnostica en therapeutica en het in kaart brengen van oplossingen hiervoor.  Tevens wordt gewerkt aan  de herinrichting van de Diagnosethesaurus allergologie en immunologie (zie ook subcommissie). 

Samenstelling van de commissie:

  • P.W. Holm, internist-allergoloog/klinisch immunoloog, Diakonessenhuis, Utrecht
  • R.L. Oei, internist allergoloog, DC klinieken, Groningen en Den Haag
  • R. Otten, internist-allergoloog/klinisch immunoloog, ETZ, Tilburg