Privacy statement

1. Inleiding

De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) is een vereniging voor medici en niet-medici die zich beroepshalve bezig houden met allergologie en klinische immunologie. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de wetenschappelijke kennis van allergische en immunologische aandoeningen. De NVvAKI streeft haar doel na met gebruikmaking van daartoe geëigende middelen, zoals bijvoorbeeld:

  • het organiseren van wetenschappelijke ontmoetingen voor haar leden;
  • het organiseren en in stand houden van de opleiding opleiding tot internist-allergoloog/immunoloog;
  • het bijscholen van haar leden;

De NVvAKI is een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met de gemeente Utrecht als statutaire zetel en is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 801931526.  

De NVvAKI is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die de NVvAKI:

  • zelf verzamelt of doordat u deze uit eigen beweging aan de NVvAKI verstrekt, zoals via overeenkomsten of correspondentie, deelname in een werkgroep/commissie of uw betrokkenheid bij of deelname aan door de NVvAKI georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld congres en training); 
  • verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de NVvAKI of andere (digitale) kanalen;
  • ontvangt van organisaties (bijvoorbeeld de Federatie of een wetenschappelijke vereniging) namens welke u deelneemt in een werkgroep/commissie.

 De leden van werkgroepen/commissies van de NVvAKI alsmede de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop kunnen vertrouwen dat de NVvAKI zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De NVvAKI is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, en transparantie.   

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u ontvangen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

 

2. Persoonsgegevens, doeleinden en verwerkingsgronden

Categorieën van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden van de NVvAKI of om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de NVvAKI. Hiermee wordt de NVvAKI in staat gesteld haar lidmaatschapsovereenkomst met u uit te voeren.

De NVvAKI verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorieën van persoonsgegevens.
1. NAW-gegevens (initialen; roepnaam; tussenvoegsel(s); achternaam; aanhef, titel; correspondentie adres (straat, huisnummer; huisnummer toevoeging; postcode; woonplaats; land)
2. Overige persoonskenmerken (geslacht)
3. Specialismegegevens (type (medisch) specialisme(n); categorie lidmaatschap, type lid; uniek lidmaatschapsnummer; registratiedatum bij wetenschappelijke vereniging; naam organisatie/instelling en afdeling waar aangeslotene werkzaam is; werkadresgegevens (straat, huisnummer; huisnummer toevoeging; postcode; plaats; land); BIG-nummer

4. Communicatiegegevens (telefoonnummers werk en privé (vast of mobiel); e-mail werk en privé)
5. Administratiegegevens (bankrekeningnummer).


Doeleinden van de gegevensverwerking

De NVvAKI verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

1. Om met u een lidmaatschapsrelatie aan te kunnen gaan.

2. Voor het voeren van administratie van de NVvAKI en ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVvAKI.
3. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in werkgroepen/commissies.
4. Om aan haar financiële verplichtingen jegens u te voldoen. Deze financiële verplichtingen betreffen de onkostenvergoeding die voortvloeien uit het feit dat u zitting heeft genomen in een werkgroep/commissie/bijeenkomst.
5. Voor historische, statistische, en archiefdoeleinden.
6. Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website of andere (digitale) kanalen.

 

Grondslagen van de gegevensverwerking

De NVvAKI waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

1. De verwerking van uw persoonsgegevens is door de NVvAKI noodzakelijk in het kader van het feit dat u lid bent geworden van de vereniging of van een werkgroep of commissie ten behoeve van de NVvAKI. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van een overeenkomst die u bent aangegaan met de NVvAKI.
2. De NVvAKI verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van de NVvAKI en derden. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVvAKI.
3. Indien de NVvAKI uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijke toestemming.

De NVvAKI maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens en/of tot stand is gekomen met toepassing van profilering. 

 

3. Met wie delen wij persoonsgegevens?

De NVvAKI gaat discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden. De NVvAKI verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen, om ervoor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen of omdat de NVvAKI daartoe wettelijk is gehouden.

Een aantal verenigingstaken wordt uitgevoerd door NVvAKI -leden die zitting hebben in bestuur, secties, commissies of werkgroepen. Aan hen worden persoonsgegevens voor de  uitvoering van hun taak verstrekt.

Het lidmaatschap van de NVvAKI omvat tevens een lidmaatschap van enkele andere verenigingen. Met een aantal van deze relaties worden bepaalde persoonsgegevens van u gedeeld. Zie hieronder voor welke verenigingen dit geldt:
 

SKMS en Kennisinstituut
Indien u namens de NVvAKI zitting neemt in een werkgroep of commissie om mee te werken aan (kwaliteits)projecten en – beleid van de NVvAKI of van de FMS zal de NVvAKI in overleg met u bepaalde persoonsgegevens verstrekken aan de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) of het Kennisinstituut Medisch Specialisten. Deze instanties zijn verbonden aan de FMS.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.


4. Bewaartermijnen

Uw gegevens worden opgeslagen voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, diensten of de organisatie van activiteiten van de NVvAKI, of zolang de NVvAKI bij wet verplicht is om ze te bewaren. Daarna worden uw persoonsgegevens bewaard voor archief- en statistische doeleinden.
 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

De NVvAKI treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De beveiliging van de ICT-omgeving is conform de ISO27001.


Binnen de NVvAKI kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door bureaumedewerkers die hier gelet op hun functie noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben. Onze bureaumedewerkers hebben een contractuele geheimhoudingsplicht.


6. Voor bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen

Cookies

De NVvAKI maakt op haar website gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de NVvAKI toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen. 

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld van YouTube of Vimeo, om links naar video’s op onze website te tonen. Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door deze derden gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies.  Zowel eigen cookies als Cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de NVvAKI geen toezicht op houdt. De NVvAKI is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.


7. Reglement verwerking persoonsgegevens en wijzigingen van ons privacy beleid

De NVvAKI kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen conform de daarvoor geldende (statutaire) regelingen en procedures. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken. Het privacybeleid is openbaar op de website beschikbaar.

 

8. Uw rechten

U heeft het recht de NVvAKI te verzoeken om:
- inzage te geven in uw persoonsgegevens;
- uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
- de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
- uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.
 
Indien en voor zover de NVvAKI uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. 
Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de NVvAKI bezwaar te maken. 
Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren. 

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u onjuistheden en/of onvolkomenheden signaleert op websites stellen wij het op erg op prijs als u dit bij ons meldt. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@nvvaki.nl.